Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Autorijschool Bergfeld

E-mail: autorijschoolbergfeld@upcmail.nl
Website:
https://www.autorijschoolbergfeld.nl/

 

 

Definities

  1. Autorijschool Bergfeld: Autorijschool Bergfeld, gevestigd te Amsterdam onder KvK 58760954.
  2. Klant: degene met wie Autorijschool Bergfeld een overeenkomst is
  3. Partijen: Autorijschool Bergfeld en klant
  4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Autorijschool Bergfeld.
  2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
  3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

  1. Aanbiedingen en offertes van Autorijschool Bergfeld zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
  2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
  3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de
  4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

 

Aanvaarding

  1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Autorijschool Bergfeld zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
  2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Autorijschool Bergfeld slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

Prijzen

  1. Alle prijzen die Autorijschool Bergfeld hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  2. Alle prijzen die Autorijschool Bergfeld hanteert voor zijn producten en diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Autorijschool Bergfeld te allen tijde wijzigen.
  3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Autorijschool Bergfeld niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
  5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Autorijschool Bergfeld vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
  6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Autorijschool Bergfeld, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  7. Indien partijen voor een dienstverlening door Autorijschool Bergfeld een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
  8. Autorijschool Bergfeld is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te
  9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Autorijschool Bergfeld de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
  1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
  2. Autorijschool Bergfeld heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te
  3. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Autorijschool Bergfeld prijsaanpassingen meedelen aan de
  4. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Autorijschool Bergfeld op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

  1. Producten worden direct
  2. Autorijschool Bergfeld mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
  3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Autorijschool Bergfeld betalen, tenzij partijen

hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

  1. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Autorijschool Bergfeld de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
  2. Autorijschool Bergfeld behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

  1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Autorijschool Bergfeld gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Autorijschool Bergfeld.
  3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
  4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Autorijschool Bergfeld zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Autorijschool Bergfeld op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Autorijschool Bergfeld, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Autorijschool Bergfeld te betalen.

 

Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Autorijschool Bergfeld gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Autorijschool Bergfeld roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Autorijschool Bergfeld, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de

 

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

  1. Autorijschool Bergfeld kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Autorijschool Bergfeld heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Autorijschool Bergfeld.
  1. Autorijschool Bergfeld is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Autorijschool Bergfeld te verrekenen met een vordering op Autorijschool Bergfeld.

 

Eigendomsvoorbehoud

  1. Autorijschool Bergfeld blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Autorijschool Bergfeld op grond van wat voor met Autorijschool Bergfeld gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  2. Tot die tijd kan Autorijschool Bergfeld zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken
  3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Autorijschool Bergfeld een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Autorijschool Bergfeld het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
      • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
      • zaken van Autorijschool Bergfeld die bij de klant aanwezig zijn
      • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  1. De klant geeft op eerste verzoek van Autorijschool Bergfeld de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Bewaring

  1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Autorijschool Bergfeld enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
  2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Uitvoering van de overeenkomst

  1. Autorijschool Bergfeld voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
  2. Autorijschool Bergfeld heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door
  3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
  4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Autorijschool Bergfeld tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de

 

  1. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Autorijschool Bergfeld tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

  1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Autorijschool
  2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
  3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Autorijschool Bergfeld de betreffende
  4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Autorijschool Bergfeld redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

  1. De overeenkomst tussen Autorijschool Bergfeld en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
  3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant Autorijschool Bergfeld schriftelijk in gebreke stellen.

 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

  1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van .
  2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Autorijschool Bergfeld tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Autorijschool Bergfeld geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

  1. De klant dient een door Autorijschool Bergfeld geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
  2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Autorijschool Bergfeld daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
  3. Consumenten dienen Autorijschool Bergfeld uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
  4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Autorijschool Bergfeld in staat is hierop adequaat te reageren.
  5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
  6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Autorijschool Bergfeld gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Autorijschool
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Autorijschool Bergfeld ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Autorijschool Bergfeld een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Autorijschool Bergfeld verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Autorijschool Bergfeld

  1. Autorijschool Bergfeld is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Indien Autorijschool Bergfeld aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  3. Autorijschool Bergfeld is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
  4. Indien Autorijschool Bergfeld aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Autorijschool Bergfeld vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

  1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Autorijschool Bergfeld toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
  2. Is de nakoming van de verplichtingen door Autorijschool Bergfeld niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Autorijschool Bergfeld in verzuim is.
  3. Autorijschool Bergfeld heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Autorijschool Bergfeld kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

  1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Autorijschool Bergfeld in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Autorijschool Bergfeld kan worden toegerekend in een van de wil van Autorijschool Bergfeld onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Autorijschool Bergfeld kan worden verlangd.
  2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
  3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Autorijschool Bergfeld 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Autorijschool Bergfeld er weer aan kan
  4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
  5. Autorijschool Bergfeld is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

  1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
  2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke

 

Wijziging algemene voorwaarden

  1. Autorijschool Bergfeld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
  2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
  3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Autorijschool Bergfeld zoveel mogelijk vooraf met de klant
  4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

 

Overgang van rechten

  1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Autorijschool Bergfeld.
  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Autorijschool Bergfeld bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van
  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Autorijschool Bergfeld is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

Opgesteld op 14 augustus 2022.